Taushetsplikt

Taushetsplikt

Personalet i barnehagen (også vikarer) er underlagt taushetsplikt, Jfr. § 20 (mv) i Barnehageloven (les mer) og §13 i Forvaltningsloven (les mer).

Taushetsplikten sikrer barn og foreldre at personlige/private forhold og opplysninger ikke tilfaller uvedkommende.

Opplysningsplikt

Barnehagens personale er, ihht § 20 i Barnehageloven, forpliktet til å gi melding til Barneverntjenesten hvis det er mistanke om at et barn lider under omsorgssvikt.