Rett til barnehageplass

Hovedopptak barnehage – Søknadsfrist 1. mars hvert år.


Dersom man ønsker å benytte seg av retten til barnehageplass må det søkes innen fristen til hovedopptaket.

Det følger av Barnehageloves § 12a første ledd at barnet har rett til plass i barnehage fra august, når barnet har fylt ett år før utgangen av august det aktuelle året. Dette betyr at plassen blir reservert for barnet i løpet av august. Barn som fyller ett år i september eller oktober har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som er bosatt i kommunen. Med bosatt menes bosteds adresse, ikke nødvendigvis folkeregistrert i kommunen. Det er også tilstekkelig at barnet er bosatt i kommunen i august, det året retten inntrer. Det forutsettes imidlertid at det er søkt om plass innen søknadsfristen til hovedopptaket.

I Nedre Eiker kommune er det ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars. 
Ved eventuelle ledige plasser utover i året vil det bli supplerende opptak.

Søknad registreres elektronisk her.